Handbok för budgetering inom SLU

Handboken beskriver hur man budgeterar inom Sveriges lantbruksuniversitet. Här finns bland annat information om budgetprocessen, hur du budgeterar i budgetverktyget samt hur du sparar dina budgetkommentarer.

 

Budget cirkeldiagram utan etikett3.jpg

 

Introduktion

SLU:s budget­process resulterar i en underifrån uppbyggd budget som bygger på dialoger och överenskommelser mellan olika organisatoriska nivåer. Hela planeringsprocessen vid SLU är koncentrerad till hösten då styrelsen också fattar beslut om anslagsfördel­ningen för nästkommande år. Ett av målen med planeringsprocessen är att planering och budgetarbete på fakultets- och institutionsnivån/motsvarande ska färdigställas innan verksamhetsåret börjar. 

 

Budgeten bör upprättas så att institutionens organisation och delegation återspeglas. Alla delar av organisationen ska ha en person som är ekonomiskt ansvarig för den budgeterade verksamheten. Institutionen avgör dock själv hur budgeten ska upprättas för att bäst återspegla den egna ansvarsstrukturen och för hur man avser följa upp utfallet mot budgeten under det kommande verksamhetsåret.

 

Proaktivt budgetarbete är en förutsättning för god ekonomistyrning. Det tar lång tid att ställa om kostnaderna inom ett universitet, bland annat på grund av långa ledtider vid anställning och avveck­ling av personal. För att undvika alltför stora svängningar i ekonomin är alltså god framförhållning viktigt och därför behöver också institutionernas budget fastställas i god tid innan nästa verksamhetsår börjar. När sedan budgeten är klar övergår ekonomistyrningen till att bli mer reaktiv, dvs. att jämföra plan med utfall. Vid behov kan planen ändras och verksamheten styras i annan riktning.