Finn rad-formel
marcus.heyle@smartass.se
Ved hjelp av funksjonen FINN RAD søker man etter en verdi i den første kolonnen i en matrise, og returnerer en verdi på samme rad fra en kolonne i matrisen. Med FINN RAD søker vannrett.
1.
Finne funksjonen
2.
Søkeverdi
3.
Matrise
4.
Kolonneindeks
5.
Bekrefte
1.
Finne funksjonen
Marker den cellen du vil sette inn funksjonen i og velg knappen sett inn funksjon.
2.
Søkeverdi
Søkeverdi er verdien som skal letes opp i den første kolonnen i tabellen, her vil vi finne antall personer.
3.
Matrise
Matrise er den tabellen som vi skal søke etter verdien i.
4.
Kolonneindeks
Kolonneindex er kolonnenummeret i tabellmatrisen som skal returnere like verdier. I dette tilfellet skal vi returnere hvor mye rabatt kunden får, derfor velger vi kolonne 2
5.
Bekrefte
Bekreft funksjonen ved å klikke på OK. Vi kan nå kopiere funksjonen til resten av arket.
Was this guide helpful to you?